terça-feira, 6 de junho de 2017

flop m

Primera documentació: 25/03/1996
Tipusmanlleu de l’anglès
ContextosLa velocitat de càlcul es mesura amb la unitat anomenada flop, que és el nombre d’operacions que poden fer per segon. [El Temps, 25/03/1996]
El criteri més utilitzat és la capacitat de càlcul, que es mesura en flops (de l’anglès floating point operations, operacions de coma flotant). [La Vanguardia, 17/07/2016]
ObservacionsUn flop és la unitat de mesura per a la velocitat a què duen a terme les operacions els superordinadors. El neologisme és en origen la siglació del sintagma anglès floating point operation per second ‘operacions de coma flotant per segon’, segons el Termcatper tant, la no correspon a la forma plural, sinó a una part del sintagma. Això no obstant, l’Oxford English Dictionary recull tant les formes flop com flops, i especifica que l’última fa referència concreta a la unitat per mesurar la velocitat de processament de dades, tot i que els dos usos se solapen.
Segons la quantitat de dades que pot processar per segon, de l’hiperònim flop se’n desprenen els hipònims megaflopgigaflopteraflop o petaflop, entre d’altres. Segons això, un megaflop equival a un milió d’operacions de punt flotant per segon; per la seva banda, un petaflop arriba als mil bilions d’operacions per segon (1015).


[Font: neolosfera.wordpress.com]

Nenhum comentário:

Postar um comentário