quarta-feira, 14 de junho de 2017

antisistema adj i m i f


Primera documentació: 17/03/1992
Tipusprefixació
ContextosNo és dramàtic perquè a Catalunya no hi ha forces polítiques antisistema susceptibles de recollir un vot de rebuig frontal. [Avui, 17/03/1992]
L’executiu no veu marge per negociar si els antisistema mantenen el vet. [Avui, 1/06/2016]
ObservacionsSi bé antisistema és un adjectiu que trobem molt sovint a la secció de política de la premsa general, en sintagmes com discurs antisistemamissatge antisistema vot antisistema, l’ús independent com a nom (com en el segon exemple) és avui dia encara més freqüent. El mot antisistema està formant adjuntant el prefix anti- a la base nominal sistema. Aparentment és un mot predictible, però el cert és que cap de les 16 definicions (ni de les nombrosíssimes accepcions) que trobem al DIEC es refereixen al sistema de l’antisistema, entès com el sistema polític i social establert.


[Font: neolosfera.wordpress.com]

Nenhum comentário:

Postar um comentário