quinta-feira, 13 de julho de 2017

queer adj


Primera documentació: 25/01/2004

Tipusmanlleu de l’anglès
ContextosExisteix un moviment teòric i polític relativament nou anomenat queer. Queer vol dir marica, però la teoria queer va més enllà de l’adjectiu. Aquest llibre ens acosta a la complexitat d’un moviment molt interrelacionat amb la realitat sociopolítica de gais, lesbianes i transsexuals de l’Estat espanyol. [Lambda, 21/03/2006]
A Gloria Fuertes li esqueien les singularitats —en la literatura i en la vida—, i això sumat a la seva condició sexual em porta a pensar que la seva heterodòxia té molt de queer, si entenem per queer aquell que s’aparta del discurs dominant i fuig de la convenció. [La Vanguardia, 25/03/2017]
ObservacionsEn anglès, originalment queer vol dir ‘estrany, inusual’, que és el significat que es documenta des de l’edat mitjana, segons l’Oxford English Dictionary. A partir de començaments del segle xx, però, als Estats Units es va començar a fer servir per part d’heterosexuals, sovint amb connotacions pejoratives i ofensives, per designar ‘homosexual’. A partir de finals dels anys 80, l’ús va començar a ser usat de manera neutra o positiva, com a terme d’autoreferència per part de persones homosexuals.
En el context acadèmic, se sol triar l’adjectiu queer en els estudis de qüestions relacionades amb l’homosexualitat o altres conductes sexuals que no s’ajusten a la conducta heterosexual convencional, com la bisexualitat o les persones transgènere. En aquest sentit, la teoria queer pretén deconstruir les idees tradicionals de sexualitat i gènere, especialment pel que fa a l’assumpció de l’heterosexualitat com a normativa i la percepció d’una dicotomia rígida dels trets masculins i femenins, per tal com sosté que l’orientació i la identitat sexual o de gènere de les persones són el resultat d’una construcció social, variables i amb opcions múltiples per desenvolupar un o més rol sexual.


[Font: neolosfera.wordpress.com]

Nenhum comentário:

Postar um comentário