quinta-feira, 1 de junho de 2017

invisibilitzar v tr

invisibilitzar
Primera documentació: 24/01/1997

Tipussufixació
ContextosPerò no ens enganyem: fins que no disposem dels mateixos aparells d’Estat que són els que poden naturalitzar una realitat nacional, i en definitiva invisibilitzar-la mai podrem viure en la tranquil·litat d’esperit nacional. [Avui, 24/01/1997]
Respecte a com utilitzar la jubilació, la gent gran se sent invisibilitzada per la societat i per les empreses, que semblen desconèixer o no posar atenció en les seves preferències de consum o les seves necessitats de serveis de salut, lleure i cultura. [La Vanguardia, 18/04/2016]
ObservacionsEl verb invisibilitzar està format per l’adjectiu invisible, que figura als diccionaris juntament amb invisibilitat, i el sufix -itzar. De la mateixa manera que els usos més recents de visibilitzar, unitat neològica i antònim d’invisibilitzar, fan referència als casos en què se solen fer visibles fets socials no tangibles dels quals no ens sentim prou satisfets, aquest nou verb significa ‘fer invisible alguna cosa, especialment minimitzar la importància de persones o col·lectius de la societat’. En aquest sentit, alguns processos en els quals es produeix aquesta invisibilització estan relacionats amb la voluntat d’imposar la superioritat d’un grup social sobre un altre, com ara el masclisme, l’homofòbia, el racisme o l’eurocentrisme.


[Font: neolosfera.wordpress.com]

Nenhum comentário:

Postar um comentário